KMA - Kvalitet, Miljö och arbetsmiljö

Kvalitetspolicy

Följande handbok beskriver de grundläggande reglerna samt grundläggande information gällande vår kvalitetspolicy hos oss på NTB Entreprenad Stockholm AB.  Har du frågor eller funderingar kring företagets policy samt regler så kontakta KMA ansvarig, Robin Mikhail på
-      073- 622 75 03
-       robin@ntb.se

 • 1, Vår ide & Tanke
 • 2, Organisation
 • 3, Kvalitetsmål
 • 4, Kvalitetsplan
 • 5, Kontroll av kvaliten

1, IDÉ:

Idén är att NTB ska vara ett kundfokuserat företag som konstant arbetar med förbättringar på ett offensivt och målmedvetet sätt för att skapa nöjda medarbetare samt kunder.

2, Organisation:

NTB började år 2018 med att tillsätta Robin Mikhail som KMA ansvarig på företaget. Från och med 2018 drivs kvalitet och miljöfrågorna via kvalitetsansvarige Robin Mikhail. Genom Robin ökas integreringen och samordningen i verksamheten samt med våra kunder och leverantörer.

Kvalitetsarbetet inleddes redan under 2017 och omfattar aktiviteter och projekt med anknytning till all verksamhet inom företaget.

För att på längre sikt kunna uppnå en standardisering och harmonisering utav vårt kvalitetsarbete så pågår det en konstant integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.
Genom att kontinuerligt ha personalmöten och diskutera kompetensutveckling samt att ha löpande diskussioner med våra leverantörer och kunder så hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt i NTB.

3, Kvalitetsmål:

Kvalitetsmålet som NTB har är att företaget skall marknadsföra tjänster av högsta kvalitet.
Vi ska svara väl på våra kunders krav och behov. Vi ska uppfylla alla krav som kunderna ställer på sina leverantörer. Vi ska tillgodose kunderna med personal utav hög kvalite och uppfylla de miljöbetingade krav som kunderna ställer på sina leverantörer.
Vi ska hålla lovade leveranstider. Vid eventuella reklamationer ska företaget åtgärda reklamationerna snarast möjligt.

All vår personal skall besitta hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster som företaget erbjuder våra kunder och marknadsför utåt sett.
All personal skall ha en hög servicekänsla, ordentligt miljötänk samt ett otroligt noggrant säkerhetstänk, och absolut utan undantag följa säkerhetsföreskrifter noggrant.

4, Kvalitetsplan:

Genom att konstant analysera och vara lyhörda om marknaden och kundernas behov skall vi tillsammans med vår personal erbjuda tjänster som svarar upp mot kundernas förväntningar, krav och behov.
Vi skall konstant hålla oss uppdaterade och informerade om vilka miljökrav som kan tänkas ställas på de tjänster vi marknadsför så att vi snabbt kan anpassa oss och vidta åtgärder vid behov.

Vi ska hela tiden hålla oss informerade om regler och lagar som berör vår verksamhet och snabbt kunna anpassa verksamheten till nya krav som ställs på oss.
Alla orsaker till reklamationer skall noggrant dokumenteras och utvärderas och sparas som grund för att undvika liknande situationer framöver.

Som personalleverantör så måste vi alltid säkerställa att vår personal besitter en hög kompetens. Detta gör vi genom att kontinuerligt driva kompetensutveckling av våra medarbetare baserade på årliga utveckling & utbildningsplaner sett från våra kunders behov samt företagets behov för att uppnå alla mål.

5, Kontroll av kvalitén: 

För att säkerställa alla punkter som tidigare nämnts så har vi väl utarbetade rutiner för att kontrollera att vi uppfyller alla kvalitetsmål enligt planen.
KMA ansvarige på företaget följer månadsvis upp arbetet och svarar också för en årlig utvärdering tillsammans med medarbetarna och ledningen.

Miljöpolicy

Följande handbok beskriver de grundläggande reglerna samt grundläggande information gällande vår miljöpolicy hos oss på NTB Entreprenad Stockholm AB.  Har du frågor eller funderingar kring företagets policy samt regler så kontakta KMA ansvarig, Robin Mikhail på
- 073- 622 75 03
- robin@ntb.se

 • 1, Vår ide & Tanke
 • 2, Vårt agerande
 • 3, Miljömål
 • 4, Organisation
 • 5, Handlingsplan
 • 6, Kontroll av miljö

1, Vår ide & tanke

Vår tanke & ide på företaget NTB är att vi ska vara ledande inom miljötänk och verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera och agera utifrån dess miljöpåverkan.

2, Vårt agerande

Därför ska vi alltid göra följande;

 • -       Höja medvetandet och kunskapen kring miljöfrågor hos alla anställda
 • -       Förebygga föroreningar i mark, luft och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • -       Påverka, samarbeta och ställa krav med andra företag, organisationer, leverantörer och myndigheter
 • -       Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • -       Konstant sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget

3, Miljömål

Miljömålet som NTB har är att företaget skall marknadsföra tjänster med högsta miljötänk möjligt. Vi ska svara väl på våra kunders miljökrav och behov. Vi ska uppfylla alla miljökrav som kunder och samarbetspartners ställer på sina leverantörer. Vi ska vara lyhörda och förse kunderna med personal som är väl insatta i miljöarbetet. Vi ska följa kunders, leverantörer och samarbetspartners miljörutiner. All vår personal ska besitta ett miljötänk när de är ute och arbetar.

4, Organisation

Från och med 2018-01-01 drivs alla miljöfrågor av KMA-Ansvarig Robin Mikhail. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer.
Vårt miljöarbete inleddes redan under 2017 och det omfattar aktiviteter och projekt med anknytning till all verksamhet i företaget.
För att på längre sikt kunna uppnå en standardisering och harmonisering av vårt kvalitetsarbete så för vi en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.
Genom att vi har kontinuerliga personalmöten samt diskussioner med kunder och leverantörer så kan vi hjälpas åt att fortsätta föra miljöarbetet framåt i företaget. 

5, Handlingsplan

Utifrån vår målsättning så har vi upprättat en handlingsplan.
Handlingsplanen omfattar följande:

 • -       Energisparåtgärder
  Vi strävar efter att öka användningen av digitala tjänster och adekvata programvaror för att minska hanteringen av papper och liknande, när vi sprider information till personal, leverantörer och kunder.
  När möjligt använder företaget lågenergilampor.
 • -       Källsortering av avfall
  Vi källsorterar alltid vårt avfall och lämnar om möjligt avfall för återvinning, som exempelvis papper.
 • -       Miljöanpassade inköp
  Vi strävar efter att beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som vi använder i verksamheten. Allt från pennor och kopieringspapper till miljöanpassade fordon och bränsle. Detta har lett till att vi övergått mer och mer till miljöanpassade produkter. Att leva upp till dessa krav är ett måste på företaget och diskuteras månadsvis på personalmöten med anställda.
 • -       Miljökrav på våra tjänster
  De tjänster som företaget marknadsför där personalen behöver använda material och utrustning, ska vi se till att alltid försöka använda oss av produkter som går att återvinnas och är tillverkade på ett miljövänligt sätt som inte innehåller miljöfarliga ämnen.
 • -       Användning av så miljövänligt bränsle som möjligt, samt miljöanpassat körsätt
 • -       Miljöinformation
  Alla anställda i företaget skall vara utbildade och medvetna om företagets miljömål. Detta följs upp regelbundet vid personalmöten med företagets anställda en gång om månad, där vi även passar på att informera om ny information. Genom att ha löpande dialoger med anställda och kunder så informerar vi dem om fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi konstant en dialog om hur vi kan vidta miljöförbättrande åtgärder.

6, Kontroll av miljö

För att säkerställa alla punkter som tidigare nämnts så har vi väl utarbetade rutiner för att kontrollera att vi uppfyller alla kvalitetsmål enligt planen.
KMA ansvarige på företaget följer månadsvis upp arbetet och svarar också för en årlig utvärdering tillsammans med medarbetarna och ledningen.